Historia Szpitala PDF Drukuj Email


Rys historyczny.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Wołominie został utworzony 1.02.1973 roku uchwałą Nr 95-583/73
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Wołominie z dnia 31.01.1973 roku. Zespół ten obejmował swoim zasięgiem teren Powiatu Wołomińskiego, a w skład Zespołu wchodziło: 3 Szpitale o 157 łóżkach, 7 Przychodni Rejonowych, 11 Wiejskich Ośrodków Zdrowia, 2 Żłobki, oraz Pogotowie Ratunkowe.

Od 01.08.1975 r, po nowym podziale administracyjnym kraju, w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wołominie pozostały dwa szpitale o 107 łóżkach i sześć Przychodni Rejonowych oraz dwa żłobki.
W dniu 1.12.1975 r., został uruchomiony w Wołominie nowy szpital z 453 łóżkami wraz z Oddziałem Doraźnej Pomocy i Przyjęć oraz Przychodnią Specjalistyczną. W nowo uruchomionym
szpitalu powstały: Oddział Wewnętrzny, Oddział Chirurgiczny, Oddział Chirurgii Dziecięcej, Oddział Chorób Dzieci, Oddział Okulistyczny, Oddział Ginekologiczno - Położniczy, Oddział Noworodkowy, oraz Oddział Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej. Stary szpital w Wołominie po remoncie przeznaczony został na 60 łóżkowy Oddział Neurologiczny.
        
W dniu 28.04.1993 r. Wojewoda Warszawski Zarządzeniem Nr 34 dokonał zmiany nazwy Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie na Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w
Wołominie. Zarządzeniem Nr 83 Wojewody Warszawskiego z dn. 14.08.1998 r., Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie został przekształcony w Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.

Dnia 27.11.1998 roku Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy Wydział XVI Gospodarczy dokonał wpisu SZPZOZ w Wołominie do rejestru ZOZ i z tą datą Zespół uzyskał osobowość prawną.     
      
Do dnia 31.12.1999 r organem założycielskim i jednocześnie płatnikiem był Wojewoda Warszawski. Od dnia 1.01.2000 roku organem założycielskim dla Zakładu jest Starostwo Powiatu Wołomińskiego, a świadczenia finansuje wyodrębniony płatnik początkowo Mazowiecka Regionalna Kasa Chorych a obecnie Narodowy Fundusz Zdrowia.   
    
Uchwałą Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. został zatwierdzony nowy statut Szpitala, w którym otrzymał on nazwę Szpital Powiatowy w Wołominie - Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej i logo szpitala.

Od 2006 roku celem dla podejmowanych działań przez kierownictwo i pracowników naszego Szpitala zapisanym w Polityce Jakości jest udzielanie naszym pacjentom świadczeń zdrowotnych służących ratowaniu i przywracaniu zdrowia, zapobieganiu powstawania chorób, promowaniu zdrowia i edukacji zdrowotnej na możliwie najwyższym poziomie, z poszanowaniem godności i praw naszych pacjentów. Szpital zapewnia całodobową opiekę medyczną osobom z obszaru 12 gmin powiatu.

W 12 oddziałach szpitalnych i Szpitalnym Oddziale Ratunkowym rozmieszczonych jest 307 łóżek i 37 stanowisk dializacyjnych. Prowadzona jest także Przychodnia Specjalistyczna z 16 poradniami: Pracowniami i Zakładami.    
Od 2010 roku pozyskano nową siedzibę przy ul. Sasina 15, w której udzielane są świadczenia zdrowotne z zakresu: Podstawowa Opieka Zdrowotna - Nocna i Świąteczna Pomoc Lekarska.

 

Ładowanie systemu rejestracji internetowej
loading
Proszę czekać