Jakość w Szpitalu Wołomińskim PDF Drukuj Email


POLITYKA JAKOŚCI     Certyfikat do pobrania


Nadrzędnym celem Szpitala Powiatowego w Wołominie - Samodzielnego
Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej jest udzielanie naszym
pacjentom świadczeń zdrowotnych służących ratowaniu, zachowaniu, przywracaniu
i poprawie zdrowia, zapobieganiu powstawania chorób, promowaniu
zdrowia i edukacji zdrowotnej na najwyższym możliwym poziomie w duchu poszanowania
godności i praw naszych pacjentów.
Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych usług w Szpitalu
Powiatowym w Wołominie opracowano i wdrożono system zarządzania jakością
zgodny z międzynarodową normą ISO 9001: 2015.
Spełniając kryteria powyższej normy zobowiązujemy się do przestrzegania jej
wymagań i do ciągłego doskonalenia efektywności powyższego systemu.

Polityka jakości jest skierowana przede wszystkim na:

* Uświadamianie i angażowanie personelu w działania na rzecz poprawy jakości
świadczonych usług.
* Systematyczne monitorowanie procesów i ich doskonalenie pod kątem
satysfakcji pacjentów, ich rodzin oraz naszych pracowników
* Zapewnienie pacjentom optymalnej dostępności do świadczeń finansowanych
przez NFZ
* Stwarzanie warunków sprzyjających wdrażaniu nowoczesnych metod
diagnozowania, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji poprzez:
* Systematyczne i planowe podwyższanie wiedzy i umiejętności
zawodowych pracowników,
* Pozyskiwanie nowych specjalistów
* Wyposażanie w sprzęt i aparaturę medyczną oraz dostosowanie stanu
techniczno-sanitarnego pomieszczeń i urządzeń do obowiązujących
* Dążenie do poprawy warunków pracy personelu,

Dyrekcja Szpitala Powiatowego w Wołominie dokonując okresowych
przeglądów funkcjonowania systemu zarządzania weryfikuje politykę jakości
przystosowując ją do zmieniających się warunków.
Powyższa polityka jest znana wszystkim pracownikom Szpitala i podana
do wiadomości zainteresowanym pacjentom oraz ich rodzinom.
Kierownictwo Zakładu zobowiązuje się do zapewnienia zasobów i
środków niezbędnych do realizacji powyższej polityki.

 

Ładowanie systemu rejestracji internetowej
loading
Proszę czekać